Họ
Pháp danh
Buddhist. Name
Sinh nhựt
Giới tính
Geburtsdatum
Geschlecht
Đơn vị
Organisation
Ghi danh lớp
Anmeldung als
Địa chỉ
Anschrift
Điện thoại
Email
Telefon
Tên
Ghi chú
Bemerkung
Vorname
Name