Lễ thọ cấp của huynh trưởng Thị Hiện - Nguyễn Hữu Lộc

tại Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 Neuss

Hinh_1
Hinh_10
Hinh_11
Hinh_12
Hinh_13
Hinh_14
Hinh_15
Hinh_16
Hinh_2
Hinh_3
Hinh_4
Hinh_5
Hinh_6
Hinh_7
Hinh_8
Hinh_9
01/16 
start stop bwd fwd
 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5